Elállási jog

Elállási és felmondási tájékoztató
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Elállási, felmondási jog illeti meg a fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján, távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében. A teritsvelunk.hu webáruházban történő vásárlásra a fentiekben hivatkozott jogszabály alkalmazható, amennyiben a vásárló a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) alapján fogyasztónak minősül (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), így jogi személyek nem élhetnek indoklás nélküli az elállási joggal. A szerződéskötésre vonatkozó feltételeket és szabályokat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

A fogyasztók számára a megvásárolt termékek visszaküldésének, az adásvételtől történő elállási jog gyakorlásához segítséget nyújtunk az oldal alján található felületekkel. Ha a vásárláskor vagy előtte regisztrált a teritsvelunk.hu webáruházban, akkor egyszerűen a felhasználói fiókján keresztül intézheti a termékek visszaküldésével járó adminisztrációt. Ha nem regisztrált, akkor több lehetőséget is biztosítunk a visszaküldéshez: (i) egy űrlap kitöltésével könnyen eljuttathatja hozzánk igényét, illetve (ii) nyilatkozati mintákat biztosítunk ahhoz, hogy e-mailben (info@teritsvelunk.hu), vagy papír alapon postai úton juttassa el hozzánk nyilatkozatát.

Elállási, Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a teritsvelunk.hu webáruházban történt adásvételi szerződéstől. Az elállási jog a szerződés megkötésének napjától megilleti Önt, így azt a szerződés megkötésének napjától a termék átvétele közti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási/felmondási határidő:

a) egy termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

b) több termék esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

c) több tételből vagy darabból álló termék esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

3100 Salgótarján, Camping út 8.

info@teritsvelunk.hu

Ön internetes oldalunkon is az oldal alján található részben kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás, felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli, azaz bankkártyás vagy banki átutalásos fizetés esetén az Ön által megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszatérítés összegét. Az Ön által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az ATTERI Kft-t felelősség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be, illetve tekintettel egyes termékek törékenységére, a termék visszaküldése során bekövetkezett értékcsökkenés is az Ön felelőssége. A visszaküldéshez javasoljuk az általunk használt csomagolóanyag újra felhasználását. A szállítás során keletkezett sérülésekkel, töréssel, a csomag elvesztésével kapcsolatban Ön jár el az Ön által választott szállítmányozóval szemben.

Az elállási jog alapján visszatérítendő összeget a fentiek szerint fizetjük vissza Önnek, azonban kifejezett kérése alapján lehetőség van a teritsvelunk.hu webáruházban levásárolható utalvánnyal történő visszatérítésre is. Amennyiben ezzel kíván élni, akkor felhívjuk a figyelmét, hogy csak olyan utalványt áll módunkban kibocsátani, amely az Ön által meghatározott e-mail címmel együtt érvényes, azaz felhasználáskor ezt az e-mail címet kell megadnia. Az utalványok címletezésére van lehetőség, azaz megjelölheti, hogy milyen címletekben szeretné megkapni, azonban az utalvány részösszegekben is felhasználható, abban az esetben is, ha nincs külön címlet kialakítva. Az utalvány esetleges maradék összege a későbbiekben felhasználható. Az utalvány a kibocsátástól számítva 365 napig érvényes.

Az elállási jog értelmezése több elemű termékek esetén

Több elemű termékek (készletek) esetében az elállási jog csak a teljes készletre vonatkozik. Amennyiben a több elemű termékek egyes elemei (pl. kiegészítők) külön-külön is megvásárolhatók a teritsvelunk.hu webáruházban, úgy az elállási jog minden egyes, külön árral rendelkező részre értelmezendő. Ebben az esetben ha csak a több elemű termék egy részének megvásárlásától kíván elállni, és a fennmaradó rész külön árazva is megtalálható a webáruházban, akkor lehetőség van a készlet részbeni visszaküldésére, azonban ilyenkor a maradó rész árának meghatározása az önálló termékáron, a készletre vonatkozó kedvezmények nélküli áron vásárolható meg. Ha az egyes részekre nincs külön feltüntetett ár, akkor az elállási jog csak a teljes készletre értelmezhető.

Csomagolás

A termékeket esetenként kettős csomagolásban szállítjuk, azaz egy külső szállítási csomagolás és egy belső díszdoboz. A díszdoboz minden esetben sérülésmentesen nyitható, és a termék részét képezi. Természetesen a külső csomagolás az esetleges szállítási sérülésektől óvja a terméket és a könnyebb kezelhetőséget biztosítja, így ezt nem tekintjük a termék részének, ennek visszaküldése nem szükséges.

Elállási jog a Webáruházban biztosított rendszeren keresztül

A Webáruházon keresztül, regisztrált felhasználóként indított elállási jog iránti igényt folyamatosan nyomon követheti a felhasználói fiókban, illetve a folyamat lényeges részleteiről e-mailben is tájékoztatjuk. A Webáruház felhasználói fiókján keresztül a megrendelések megtekintésekor lehetőség van a termék visszaküldését kezdeményezni, ahol az erre rendelkezésre álló idő is megjelenítésre kerül. Ezen időpont csak tájékoztató jellegű és a termék feltéttelezett átvételi időpontja alapján kerül kiszámításra. Amennyiben az átvétel időpont pontosításra kerül az elállási jog gyakorlásának folyamán, akkor ez a határidő a tényleges átvétel időpontjához igazodik a fentiekben megjelölt határidő szerint.

A vásárlástól történő elállási jogot egyszerűen gyakorolhatja, ha a vásárlást regisztrált felhasználóként tette meg. Ebben az esetben csak be kell jelentkezni, és a Felhasználói fiókban a Rendelések menüpont alatt megtalálja az eddigi rendeléseit. Ezen a felületen a termékek visszaküldését egyszerűen elvégezheti.
Ha nem regisztrálta magát a vásárlást megelőzően, akkor a “Nem regisztrált vásárlók részére” menüpontra klikkelve találhat egy egyszerű felületet a visszaküldés rendezésére.

Elállás a Vásárlástól


Nyilatkozat-minta elálláshoz

 

Címzett: ATTERI Kft.

(cím: 3100 Salgótarján, Camping út 8, e-mail: info@teritsvelunk.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

 

Kelt

 

Letölthető (pdf) nyilatkozat minta